Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
Zarząd PSM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 66 ogłasza przetarg nieograniczony w formie składania pisemnych ofert na pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Piotrkowie Tryb. przy ulicy:
 

Dmowskiego 65 – lokal o powierzchni użytkowej 22,94 m2 w tym lokal 19,28m2+korytarz 3,66m2
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 10,23 zł/m2 + 23%VAT
lokal wyposażony jest w instalację, elektryczna, wod.-kan,c.o.


Bliższych informacji o lokalu oraz umowę najmu do wglądu można uzyskać w Administracji - ul. Belzacka 66 – tel. 44 649-78-52 (wew. 24)

Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2020 r w siedzibie PSM ul. Belzacka 66 o godz. 8:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wys. 1.000 zł w terminie do dnia 24.11.2020r.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Banku BNP Paribas POLSKA S.A. 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033.

Pisemną ofertę wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty wadium i zaświadczeniem o prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność w siedzibie  Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb., ul. Belzacka 66 (sekretariat) pokój 5 z dopiskiem „Przetarg na lokal użytkowy” lub „Przetarg dzierżawa terenu” do dnia 24.11.2020 r. godz. 14:00.


O wynikach przetargu Spółdzielnia pisemnie powiadomi oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
Wyłoniony Najemca będzie zobowiązany do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni. Nie podpisanie w tym terminie umowy oraz brak wpłaty kaucji zabezpieczającej spowoduje przepadek wadium.

 
Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.