Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
Zarząd PSM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 66 ogłasza przetarg nieograniczony w formie składania pisemnych ofert na pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Piotrkowie Tryb. przy ulicy:
 
Sienkiewicza 24 – lokal użytkowy zlokalizowany na poziomie piwnic o powierzchni 184,84 m²
cena wywoławcza 9,64 zł/m² +23% VAT
lokal wyposażony w inst elektryczną, wod.-kan., c.o.
 

Bliższych informacji o lokalach oraz umowę najmu do wglądu można uzyskać :
Administracja - ul. Belzacka 66 – tel. 44 649-78-52 (wew. 24)
 
Przetarg odbędzie się w dniu 3.11.2021 r. w siedzibie PSM ul. Belzacka 66 o godz. 8:30.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wys. 1.000 zł w  terminie do dnia 2.11.2021 r.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w BNP Paribas POLSKA SA 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033.

Pisemną ofertę wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty wadium i zaświadczeniem o prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność w siedzibie Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb., ul. Belzacka 66 (sekretariat) pokój 5 z dopiskiem „Przetarg na lokal użytkowy” lub „Przetarg dzierżawa terenu” do dnia 2.11.2021 r. godz. 14:00.

 
 
O wynikach przetargu Spółdzielnia pisemnie powiadomi oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Wyłoniony Najemca będzie zobowiązany do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto. Związanie z ofertą wynosi 30 dni.
Nie podpisanie w tym terminie umowy oraz brak wpłaty kaucji zabezpieczającej spowoduje przepadek wadium.

Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.