Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

OGŁOSZENIE !

I. Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. obsługę zasobów Spółdzielni w zakresie usług konserwacji i usuwania awarii instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej (sanitarnej) i elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dyżurów pogotowia technicznego (w dni wolne i święta również c.o. i c.c.w.) w zasobach Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie realizowała firma:

WOD-KAN-GAZ Artur Grzymski

AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

  • w dni robocze w godzinach od godz. 7ºº – 15ºº nr telefonu 506-186-381

  • w dni robocze w godzinach od godz. 15ºº – 7ºº następnego dnia roboczego oraz w dni wolne i święta Firma świadczyć będzie całodobowe usługi dyżurów pogotowia technicznego obejmującego zabezpieczenie i usuwanie awarii zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu mieszkańców pod nr telefonów :

    533-805-260 lub 533-816-635

Lokator na druku zlecenia potwierdza własnoręcznym podpisem konieczność usunięcia zgłoszonej awarii. Po usunięciu awarii lokator podpisuje protokół odbioru robót.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku WEZWANIA POGOTOWIA TECHNICZNEGO do awarii, której usunięcie należy do obowiązków użytkownika lokalu, kosztami jego dojazdu i pracy zostanie OBCIĄŻONY WZYWAJĄCY. FIRMA obsługująca Spółdzielnię na wyraźne zlecenie osoby zgłaszającej usunie tę awarię odpłatnie zgodnie z własnym cennikiem. Za wykonaną usługę Firma wystawi fakturę VAT. Użytkownik lokalu nie wyrażający zgody na usunięcie odpłatnie awarii przez w/w Firmę, usuwa ją we własnym zakresie i na własny koszt w trybie natychmiastowym. Wszelkiego rodzaju szkody wynikające z powstałej awarii obciążają użytkownika lokalu, u którego powstała awaria.

 

W przypadku braku możliwości połączenia z w/w numerami dostępne będą również telefony:

- Kierownika Osiedla „35 lecia” 44 649-78 -52 w. 24 603-789-558

 

- Kierownika Osiedla „Centrum” 44 647-61-22 601-910-053

 

- Kierownika Działu Gospodarki Cieplnej i GZM 44 649-78-52 w. 32, 33 605-100-433

- Mistrzów 44 649-78-52 w. 32, 33 882-178-801

lub 882-178-799

 

II. Awarie w zakresie centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w dni robocze obsługiwane będą jak dotychczas przez służby Spółdzielni. Awarie należy zgłaszać :

  • w godzinach od 7ºº – 22ºº pod nr telefonów:

44 649 78 52 w. 32, 33

882-178-705, 882-178-800

882-178-801 lub 882-178-799

  • w godzinach od 22ºº-7ºº następnego dnia roboczego (oprócz dni przedświątecznych) pod nr telefonów:

882-178-801 lub 882-178-799

Telefony stacjonarne od 7ºº – 15ºº, tel. komórkowe całodobowo.