Drukuj
 
 
 

Sprawy członkowskie i własnościowe

Rodzaje praw do lokalu i co dzięki nim zyskujemy

Spółdzielcze lokatorskie
Prawo do lokalu przypominające najem. Nie jest prawem własności, a jedynie prawem użytkowania. Prawo to jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Nie może ono stanowić zabezpieczenia kredytu.

Spółdzielcze własnościowe
Jest prawem zbywalnym, przechodzącym na spadkobierców, podlegającym egzekucji. Prawo takie może stanowić zabezpieczenie kredytu bankowego. Właściciel ma prawo podnajmować lokal.

Odrębna własność
Daje pełną swobodę prawną i ekonomiczną korzystania z mieszkania oraz znosi ryzyko związane z zaciągniętymi kredytami przez spółdzielnie (jeżeli były zaciągnięte bez wiedzy członków spółdzielni), upadłością czy likwidacją (gdzie wszystkie mieszkania, do których członkowie spółdzielni nie uzyskali prawa odrębnej własności, stają się częścią umowy upadłościowej).

Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź jakie formalności musisz dopełnić w Spółdzielni

Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w przypadku jego zbycia zobowiązani są do przedłożenia u Notariusza, aktualnego zaświadczenia ze Spółdzielni potwierdzającego posiadanie prawa oraz o braku zadłużenia w opłatach.
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny w siedzibie PSM pok. nr 5, 13 oraz na stronie Wzory dokumentów.
Zaświadczenie otrzymuje osoba uprawniona po okazaniu dowodu osobistego.

Osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu w przypadku jego zbycia zobowiązani są do przedłożenia u Notariusza, aktualnego zaświadczenia ze Spółdzielni potwierdzającego brak zadłużenia w opłatach.

W przypadku posiadania członkostwa zbywca winien złożyć w Spółdzielni pisemne wypowiedzenie członkostwa (wzór dostępny w pokoju nr 13 oraz do pobrania ze strony Wzory dokumentów). Zwrot udziału nastąpi w  ciągu  trzech  miesięcy od  daty  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo (§15 ust.7 Statutu Spółdzielni) .

Nabywca lokalu winien zgłosić się do Spółdzielni z aktem notarialnym, w celu uzyskania książeczki i ustalenia opłat za nabyty lokal.

Co zrobić, aby uzyskać zaświadczenie?

Aby uzyskać zaświadczenie wystarczy pobrać odpowiedni wniosek ze strony Wzory dokumentów, wypełnić go i złożyć w sekretariacie Piotrkowiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Belzackiej 66.

Aby przyspieszyć wydanie zaświadczenia możesz przed złożeniem wypełnionego wniosku udać się do pokoi wymienionych na drugiej jego stronie, aby pracownicy nanieśli stosowne adnotacje.

Zaświadczenie wydaje się w czasie do 7 dni od daty złożenia wniosku w sekretariacie. Opłata za wydanie zaświadczenia to 10zł płatne w kasie spółdzielni. Dowód wpłaty musi zostać dołączony do wniosku.

Zaświadczenie wydawane jest tylko osobom mającym tytuł prawny do lokalu lub pisemnie upoważnionym przez te osoby.

Pamiętaj, że zaświadczenie ważne jest jeden miesiąc.

Co daje posiadanie członkostwa?

O prawach członka mówi § 13 statutu Spółdzielni:

§ 13
1.
Członkowi Spółdzielni przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządowych Spółdzielni,
2) zgłaszanie wniosków w sprawach związanych z działaniem Spółdzielni i uzyskiwanie informacji o sposobie ich załatwienia,
3) prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku jego obrad oznaczonych spraw,
4) prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
41) prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz informacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,
42) prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
43) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu,
5)prawo do przeglądania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia,
6) prawo do żądania odpisu obowiązującego statutu i regulaminów oraz kopii uchwał i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi
7) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,
8)prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią,
9) prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich urządzeń i pomieszczeń ogólnego użytku, stanowiących własność Spółdzielni oraz ze świadczonych przez nią usług (odpłatnych i nieodpłatnych),
10) prawo zawarcia umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu i o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym statutem Spółdzielni oraz prawo użytkowania przyznanego lokalu od chwili protokolarnego przekazania go przez Spółdzielnię,
11) prawo do przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego bądź własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu, a także prawo żądania zawarcia umowy przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego
12) prawo do uzyskania własności lokalu (mieszkalnego, użytkowego, garażu) lub domu jednorodzinnego na warunkach określonych w pisemnej umowie (umowach) ze Spółdzielnią.
13) prawo przeglądania rejestru członków,
14) korzystanie z innych praw określonych w statucie lub ustawie.

O obowiązkach osoby posiadającej członkostwo mówi § 14 statutu Spółdzielni:

§ 14
Członek Spółdzielni jest obowiązany:
1) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
2) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany,
3) spłacać raty kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółdzielnię na pokrycie kosztów budowy,
4) przestrzegać regulaminu porządku domowego,
5) uiszczać terminowo opłaty za używanie lokalu, garażu lub terenu,
6) przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
7) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych,
8) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
9) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
10) zezwolić na żądanie Spółdzielni na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia okresowego przeglądu, usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje lub wykonania remontu,
11) udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeńpomiarowych i podzielników oraz odczytów wskazań tych urządzeń, a także w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
12) przystąpić w wyznaczonym terminie do aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia odrębnej własności domu lub lokalu i pokryć związane z tym wydatki,
13) utrzymywać użytkowany lokal w należytym stanie,
14) wykonywać inne obowiązki określone w statucie lub ustaw.

 

Sprawy remontowe

Remontujesz mieszkanie i chcesz zmienić jego układ - sprawdź co powinieneś wiedzieć

Jeżeli chcesz zmienić układ swojego mieszkania, koniecznie zgłoś ten zamiar do Spółdzielni. We wniosku o wyrażenie zgody na zmianę układu pomieszczeń zawrzyj jak najwięcej informacji na temat zakresu planowanych prac. Pamiętaj, że zbytnia ingerencja w ściany nośne budynku może grozić katastrofą budowlaną.

W odpowiedzi na złożony wniosek otrzymasz informacje jaki zakres prac możesz wykonać. Odpowiedzi udzielimy w czasie do 30 dni.

Chcesz przerobić instalację gazową w swoim mieszkaniu - jakie warunki musisz spełnić?

Należy wystosować pismo do PSM z informacją o takim zamiarze i wystąpić o wydanie Warunków Technicznych.

Czy można zastosować w mieszkaniu butlę PROPAN-BUTAN?

Nie - mówią o tym Warunki Techniczne, paragraf 151 pkt 6:

Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i z sieci gazowej.

Czy możesz zamontować klimatyzację w mieszkaniu?

Tak, można. Najpierw jednak należy zgłosić do spółdzielni taki zamiar z możliwie dokładnie opisanym miejscem i sposobem montażu. W odpowiedzi na złożony wniosek otrzymasz decyzję oraz krótki opis warunków montażu.

Niektóre klimatyzatory nie posiadają zamkniętego systemu odprowadzenia skroplin i są one wówczas odprowadzane poza jednostkę zewnętrzną. Nie dopuszczalne jest, aby skropliny te wypływały na elewację lub podłogę balkonu. Skropliny muszą zostać odprowadzone do zbiornika, a najlepiej do mieszkania, do systemu kanalizacji.

Przy zakupie klimatyzatora należy zwrócić szczególną uwagę na jego głośność podczas pracy. Zbyt głośny klimatyzator może być uciążliwy dla sąsiadów.

Jednostkę zewnętrzną najlepiej umieścić na posadzce balkonu z wykorzystaniem gumowych podkładek tłumiących wibracje.

Jakie nowe okna i drzwi wybierać?

Przy wyborze nowych okien nie powinniśmy porównywać wyłącznie ich cen. Najtańsze okna nie zagwarantują nam oczekiwanego komfortu oraz oszczędności. Musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na energooszczędność okien ponieważ to właśnie przez okna tracimy najwięcej energii cieplnej w naszych mieszkaniach.

Porównując parametry techniczne okien należy zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące informacje:

  • Współczynnik przenikania ciepła Uw dla całego okna. Im niższy ten współczynnik tym lepiej dla użytkownika. Okna określane mianem energooszczędnych mają ten współczynnik niższy niż 1,0W/m2K. Warto zauważyć, że sprzedawcy często operują współczynnikiem Ug, który odnosi się wyłącznie do przenikania ciepła szyby, a nie całego okna. Podczas rozmowy ze sprzedawcą trzeba naciskać na przedstawienie współczynnika Uw całego okna referencyjnego.

  • Współczynnik przenikania energii słonecznej g wyrażony w procentach informujący o ilości energii słonecznej przenikającej przez okna do mieszkania.

  • Współczynnik tłumienia hałasu Rw wyrażony w decybelach- im wyższy tym lepiej. Szczególnie istotny dla osób mieszkających blisko hałaśliwych miejsc.

Należy pamiętać, że okna wykorzystywane w mieszkaniach muszą być wyposażone w nawiewniki lub posiadać opcję mikrowentylacji, aby mieszkanie było odpowiednio wentylowane. Słaba wentylacja jest powodem skraplania się pary wodnej na oknach. Konsekwencją wysokiej wilgotności w pomieszczeniach może być nawet pojawienie się grzyba.

Kolorystyka oraz wymiary okien muszą być takie jak okien wymienianych - kolor najczęściej biały.

Więcej informacji na temat warunków technicznych jakie muszą spełniać nowe okna montowane w zasobach Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zasady przyznawania zwrotów za wymianę stolarki okiennej można znaleźć w dziale Akty prawne po zalogowaniu do Portalu Obsługi Lokatora e-BOK.

Przy wyborze nowych drzwi należy zwrócić szczególną uwagę na ich współczynnik tłumienia hałasu. Pozwoli to nam uniknąć przenikania na klatkę schodową dźwięków jak np. rozmowy czy muzyka.

Nie mniej istotne jest również to, aby drzwi były antywłamaniowe i posiadały odpowiedni atest bezpieczeństwa. Nie rzadko w umowach o ubezpieczenie mieszkania jest klauzula, że drzwi muszą być antywłamaniowe oraz być wyposażone w antywłamaniowe atestowane zamki.

W którą stronę powinny otwierać się nowe drzwi wewnątrzklatkowe?

Drzwi powinny otwierać się do wewnątrz mieszkania. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa, ponieważ klatka schodowa jest drogą ewakuacyjną i otwarte drzwi mogą zakłócać jej przestrzeń.

Jaki zamek do drzwi wybrać? Czy warto inwestować w zamki atestowane?

Kupując wkładkę do drzwi należy zwrócić szczególną uwagę na małą tabelkę znajdującą się zazwyczaj na tyle opakowania. Tabelka ta określa spełnienie normy PN-EN 1303:2007. Im wyższe wartości w poszczególnych pozycjach tym wkładka jest lepsza.

Tabelka wygląda w podobny sposób:

1

2

3

4

5

6

7

8

Kategoria użytkowania

Trwałość

Masa drzwi

Odporność ogniowa

Bezpieczeństwo

Odporność na korozję i temperatura

Zabezpieczenie związane z kluczem

Odporność na atak

Żeby uświadomić sobie jak ważne jest posiadanie zamka dobrej jakości wystarczy obejrzeć kilka filmów na portalu YouTube przedstawiających łatwość z jaką złodzieje otwierają zamki niskiej jakości - link w celach edukacyjnych.

Poszczególne cyfry tabeli przytoczonej powyżej oznaczają:

1 - w przypadku zamków drzwiowych występuje tylko jedna kategoria oznaczona cyfrą 1

2 - dopuszcza się tylko trzy klasy trwałości oznaczające ilość cykli:

- klasa 4: 25000 cykli próbnych

- klasa 5: 50000 cykli próbnych

- klasa 6: 100000 cykli próbnych

3 - w przypadku zamków nie ma wymagań - klasa 0

4 - wyróżnia się dwie klasy:

- klasa 0 - nie dopuszczenie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych

- klasa 1 - dopuszczenie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych

5 - wyróżnia się tylko klasę 0 - brak wymagań

6 - wyróżnia się klasy:

- klasa 0 - brak wymagań dotyczących odporności na korozję; brak wymagań dotyczących temperatury

- klasa A: wysoka odporność na korozję; brak wymagań dotyczących temperatury

- klasa B: brak wymagań dotyczących odporności na korozję; wymaganie dotyczące temperatury: od -20°C do + 80°C

- klasa C: wysoka odporność na korozję; wymaganie dotyczące temperatury: od -20°C do + 80°C

7 - parametry związane z zabezpieczeniem klucza

Wymaganie

Klasy

1

2

3

4

5

6

Minimalna liczba rzeczywistych kombinacji

100

300

15000

30000

30000

100000

Minimalna liczba ruchomych zastawek

2

3

5

5

6

6

Maksymalna liczba jednakowych stopni [%]

100

70

60

60

60

50

Kod otwierający na kluczu

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Działanie mechanizmu zabezpieczającego [Nm]

1,5 1)

1,5 1)

1,5 1)

1,5 2)

1,5 2)

1,5 2)

Odporność bębenka/wkładki bębenkowej na moment obrotowy [Nm]

2,5

5

15

15

15

15

1) Przed rozpoczęciem badania trwałości

2) Po zakończeniu badania trwałości

8 – określa się trzy klasy odporności na atak

Wymaganie

Parametr

Klasa

0

1

2

Odporność na wiercenie [min]

Czas

3/5

5/10

Odporność na atak przecinakiem

Uderzenia

30

40

Odporność na ukręcenie

Skręcenia

20

30

Odporność bębenka/ wkładki bębenkowej na atak przez wyrywanie

Siła

Czas

15

3

15

5

Odporność bębenka/wkładki bębenkowej na moment obrotowy

Moment obrotowy

1)

20

30

1) Patrz wymagania dotyczące zabezpieczenia związanego z kluczem

 

Tak więc reasumując, warto inwestować w atestowane zamki. Wkładki o najwyższej odporności na włamanie w tabeli na opakowaniu będą miały na pozycjach 7 i 8 oznaczenia kolejno 6 i 2.

Czy można zamontować antenę satelitarną na elewacji?

Oczywiście. Najpierw jednak należy zgłosić do spółdzielni taki zamiar z możliwie dokładnie opisanym miejscem montażu. Należy pamiętać, aby antena w żaden sposób nie zasłaniała okna sąsiada i była przymocowana w sposób możliwie najmniejsz ingerujący w elewację. Najlepiej jako miejsce montażu wybrać barierki balkonu/loggie jeżeli taki posiadamy.

W odpowiedzi na złożony wniosek otrzymasz decyzję oraz krótki opis warunków montażu.

Czy można zamontować rolety zewnętrzne, kraty?

Tak, można. Najpierw jednak należy zgłosić do spółdzielni taki zamiar z możliwie dokładnie opisanym miejscem i sposobem montażu. W odpowiedzi na złożony wniosek otrzymasz decyzję oraz krótki opis warunków montażu.

Myślisz o wymianie okien - dofinansujemy ich wymianę. Dowiedz się jak uzyskać dopłatę

Ile zwracamy?

Koszt wymiany stolarki okiennej obciąża w całości lokatora. Z poniesionych kosztów udokumentowanych oryginałami faktur Spółdzielnia refunduje 50% kosztu brutto wymiany okien.

Koszt wymiany okien ustala się uśredniając cenę brutto 1 m2 powierzchni okna z PCV lub z drewna o powszechnie stosowanym profilu raz w roku przy zastosowaniu minimalnej ceny SEKOCENBUD obowiązującej w IV kwartale roku poprzedzającego wypłatę, nie więcej niż 400,00 zł/m2.

Jeżeli wartość wymienionej przez użytkownika stolarki okiennej jest niższa niż wyliczona wg cen minimalnych SEKOCENBUD, to Spółdzielnia zwraca 50% kosztu brutto wynikającego z przedstawionej faktury.

Przez „koszt wymiany” rozumie się sumę kosztów nabycia okna standardowego, materiałów pomocniczych i robocizny, uwzględniające demontaż i montaż okna i parapetów zewnętrznych. Koszt nabycia nowego parapetu wewnętrznego pokrywa w całości użytkownik lokalu mieszkalnego (tj. 100% wartości)

Jak uzyskać zwrot?

Przed złożeniem zamówienia u sprzedawcy i wymianą okien zgłoś się do Spółdzielni z wnioskiem o zakwalifikowanie okien do wymiany. Wniosek znajdziesz na stronie Wzory dokumentów. Następnie skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić dogodny termin wizyty komisji kwalifikującej, która oceni stan okien. Komisja stwierdzi czy okna są w tak złym stanie, że należy je wymienić, czy może wystarczy je naprawić. Jeżeli komisja stwierdzi, że okna kwalifikują sie do wymiany wówczas należy się refundacja kosztów. O ostatecznej decyzji poinformujemy osobnym pismem, które w przypadku zakwalifikowania okien będzie zawierało minimalne warunki techniczne jakie nowe okna powinny spełniać. Z otrzymanymi warunkami możesz udać się do sprzedawcy okien.

Po wymianie okien użytkownik lokalu mieszkalnego zobowiązany jest powiadomić administrację Spółdzielni, która potwierdzi wymianę stolarki okiennej. Rozliczenie finansowe za wymienioną stolarkę okienną nastąpi po złożeniu kopii faktur (za okazaniem oryginałów).

Określony powyżej zwrot poniesionych kosztów zostanie wypłacony w kasie Spółdzielni najwcześniej w następnym roku kalendarzowym. O możliwości odbioru poinformujemy osobnym pismem. O kolejności wypłat decyduje rejestr oczekujących.

 

Sprawy cieplne, elektryczne, wod-kan

Jak działa podzielnik ciepła

Podzielnik elektroniczny ma czujnik temperatury (przymocowany z tyłu do obudowy), który mierzy temperaturę grzejnika, oraz zegar elektroniczny mierzący czas, przez który konkretna temperatura się utrzymywała.

Czemu kaloryfer grzeje mimo ustawienia głowicy na 0

Głowice na grzejnikach wyposażone są w termostaty, które nie pozwalają, aby temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej określonego prawem poziomu. Funkcjonalność taka ma zapobiec nadmiernemu wychładzaniu się mieszkań, co mogłoby mieć wpływ na powstawanie zawilgoceń.
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” par. 134 ust. 5 i 6:

5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, a także poszczególnych mieszkań oraz lokali użytkowych wyposażonych we własne instalacje ogrzewcze.
6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyższej.

Pamiętaj, aby głowicę ustawić w pozycji 0 kilka minut przed wietrzeniem pomieszczenia - dodatkowo możesz również ją osłonić, aby zimne powietrze nie powodowało uruchomienia grzejnika.

Jeżeli jednak w Twoim mieszkaniu panuje temperatura powyżej 16°C, głowica termostatyczna ustawiona jest na 0, a grzejnik nadal grzeje może to wówczas oznaczać uszkodzenie głowicy. W takim przypadku skontaktuj się z Zakładem Konserwacyjno-Remontowym Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Skorzystaj z formularza zgłaszania awarii na naszej stronie lub  zadzwoń pod numer znajdujący się na stronie Kontakt.

Jak poprawnie ogrzewać mieszkanie - czyli jak oszczędzać na rachunkach za ciepło

Odpowiednia wentylacja oraz wilgotność powietrza


Utrzymywanie odpowiedniej wilgotności w mieszkaniu ma znaczący wpływ na odczuwanie ciepła w naszym mieszkaniu. Zalecana wilgotność względna to 40-60%. Pamiętajmy, że powietrze, które ma odpowiednią wilgotność szybciej się nagrzewa i nie sprzyja rozwojowi niebezpiecznych grzybów. Warto zaopatrzyć się w higrometr i mierzyć ten parametr powietrza. Higrometr jest bardzo tanim urządzeniem i często jest elementem dodatkowym do termometrów kosztujących nawet kilkanaście złotych.
Aby utrzymać odpowiedni poziom wilgotności w mieszkaniu musimy pamiętać o jego racjonalnym wietrzeniu. Sprzedawane okna muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne wymagania odnośnie chociażby szczelności. Nowe okna są tak szczelne, że w pozycji całkowicie zamkniętej nie wpuszczają prawie wcale powietrza do naszego mieszkania - ze względu na to, należy kupować okna z opcją mikrowentylacji (delikatnego rozszczelnienia regulowanego klamką) lub wyposażone w nawiewniki. Nawet pomimo posiadania tak wyposażonych okien warto wietrzyć mieszkanie. Wystarczy otworzyć szeroko okno w danym pokoju na kilka minut, aby wpuścić do niego wymaganą ilość świeżego powietrza. Warto też solidnie przewietrzyć mieszkanie po gotowaniu. Główna zasada wietrzenia - krótko, ale intensywnie. Dzięki temu unikniemy nadmiernego wychładzania pomieszczeń, utrzymamy odpowiednią wilgotność powietrza, a przy okazji nasze samopoczucie będzie lepsze dzięki świeżemu powietrzu.
Pamiętaj, aby kilka minut przed wietrzeniem zakręcić głowicę termostatyczną na grzejniku (ustawić ją w pozycji 0).

 

Korzystaj z energii słońca.

Korzystajmy z dobrodziejstwa natury jakim jest słońce. Kiedy mamy piękną, słoneczną pogodę wpuśćmy jak najwięcej ciepłych promieni do naszego mieszkania odsłaniając zasłony, firany, rolety. W nocy warto zasłonić okna, aby ograniczyć upływ ciepła przez szyby.
Nie zasłaniaj grzejników ani pionów grzewczych.
Stosowanie długich zasłon czy ażurowych zabudów grzejników nie sprzyja rozprzestrzenianiu się ciepła po mieszkaniu. Jeżeli to tylko możliwe pozostawmy grzejniki odsłonięte. Nie stawiajmy też mebli blisko grzejników.
W wielu mieszkaniach przez pokoje przebiegają piony grzewcze - nie warto ich zasłaniać jeśli chcemy uzyskać trochę więcej ciepła.
Sprawdź czy grzejniki nie są zapowietrzone.
Jeżeli zauważysz, że Twój grzejnik podczas dłuższej już pracy z jednej strony jest gorący, a z drugiej zimny, prawdopodobnie masz zapowietrzony grzejnik. Zgłoś to do Zakładu Konserwacyjno-Remontowego Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Zamontuj folię odbijającą ciepło.

Polecamy stosowanie folii odbijającej ciepło montowanej za grzejnikami. Folia taka wyposażona jest z jednej strony w piankę izolującą od ściany, a z drugiej w folię aluminiową odbijającą ciepło w stronę pomieszczenia.

 

Zamykaj drzwi pokojowe.

Zamykaj drzwi do pomieszczeń, w których nie przebywasz stale np. od sypialni gdzie panuje niższa temperatura. Warto również zamknąć drzwi w pomieszczeniach, w których przebywa się aktualnie - powietrze szybciej nagrzeje się w zamkniętej przestrzeni.
Jedynym wyjątkiem mogą być drzwi od łazienki i toalety. Jeżeli są to pomieszczenia nieopomiarowane, a przebiegają przez nie piony grzewcze wykorzystaj to ciepło i wypuść je na mieszkanie.

 

Idziesz spać? Przykręć kaloryfery.

Na czas snu można obniżyć temperaturę w mieszkaniu. Pamiętaj, aby nie wychłodzić mieszkania w znacznym stopniu, ponieważ ponowne nagrzanie go będzie wymagało długiej pracy grzejnika na maksymalnej mocy - a to kosztuje.

 

Wychodzisz z mieszkania? Przykręć kaloryfery.

Kiedy opuszczasz mieszkanie na dłużej nie ma potrzeby, aby je dogrzewać. Przykręć termostaty, aby obniżyć temperaturę. Pamiętaj, aby nie wychłodzić mieszkania w znacznym stopniu, ponieważ ponowne nagrzanie go będzie wymagało długiej pracy grzejnika na maksymalnej mocy - a to kosztuje.

 

Staraj się utrzymywać stałą temperaturę.

Kiedy przebywamy w mieszkaniu warto utrzymywać stałą temperaturę np. 20-21°C. Dzięki temu grzejniki będą pracowały z niską mocą. Ciągłe odkręcanie i zakręcanie głowicy, nagrzewanie i wychładzanie pomieszczeń, powoduje częstą konieczność rozgrzewania się kaloryferów na maksimum, co więcej kosztuje.

 

Licznik w mieszkaniu uległ uszkodzeniu - co robić?

W przypadku licznika gazowego lub prądowego należy zaistaniłą sytuację zgłosić do swojego operatora. Liczniki te nie są własnością Spółdzielni, ani nie są przez nią montowane.
Dane kontaktowe znajdziesz w umowie z dostawcą, na jego stronie internetowej i prawdopodobnie na rachunkach.

W przypadku licznika wody lub podzielnika kosztów ciepła na grzejniku należy poinformować Spółdzielnię o problemie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Spółdzielnia przyśle swojego pracownika w celu weryfikacji problemu i jego usunięcia w miarę możliwości. Jeśli będzie to konieczne Spółdzielnia powiadomi w Twoim imieniu dostawcę licznika, aby ten dokonał jego naprawy bądź wymiany.
Tego typu problemy możesz zgłosić:
- osobiście w najbliższym oddziale spółdzielni,
- telefonicznie pod numerem 44 649 78 52 lub 44 649 71 60
- przez formularz zgłaszania awarii
- pocztą elektroniczną na adres sekretariat(małpka)psmpt.com.pl

W mieszkaniu wystąpiła awaria elektryczna, gazowa, wod-kan - co robić?

W przypadku wystąpienia awarii należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby dzwoniąc pod numery alarmowe wywieszone w gablotach na klatkach schodowych. Numery alarmowe można znaleźć również w zakładce Kontakt.
Oczywiście można również skorzystać z formularza zgłaszania awarii lub powiadomić nas droga mailową na adres sekretariat(małpka)psmpt.com.pl

Spółdzielnia może wykonywać naprawy instalacji znajdujących się wyłącznie częściach wspólnych budynku. O tym jaka część danej instalacji należy do Spółdzielni, a jaka do mieszkańca mówi Regulamin obowiązków PSM oraz użytkowników lokali w zakresie napraw lokali oraz zasad rozliczeń zwalnianych lokali.

 

Przyczyny różnic wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi w lokalach a wodomierzem głównym w budynku

 

Obowiązek rozliczenia kosztów dostarczonej do budynku wody i odprowadzanych ścieków nakłada na właściciela oraz zarządcę budynku wielolokalowego ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. 2017 poz. 328, z późn. zmianami). Ustawa ta wprowadza jednocześnie rygor, aby suma obciążeń za wodę i ścieki nie była wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjnego (art. 26 ustawy). Oznacza to, że należnością za wodę i ścieki według faktur Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb. dla danego budynku w swoich zasobach Spółdzielnia musi obciążyć użytkowników lokali znajdujących się w tym budynku. Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków regulowane są przez mieszkańców na podstawie wskazań wodomierza indywidualnego zamontowanego w lokalu, zaś przez Spółdzielnię zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu wody do budynku – według cen ujętych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Koszt wody i ścieków wynikający z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych (tzw. „niedobór”) pokrywany jest w myśl obowiązującego w Spółdzielni Regulamin zasad rozliczania wody i odprowadzania ścieków oraz montażu i użytkowania wodomierzy zainstalowanych w lokalach Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez użytkowników wszystkich lokali w danym budynku proporcjonalnie do zużycia wskazanego przez wodomierze indywidualne. Do dokonania wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi, a wodomierzem głównym upoważnia Spółdzielnię wspomniana wyżej ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 26 ust. 3 ustawy). Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża się osobę korzystającą z lokalu w tym budynku. Różnice te są widoczne w rozliczeniach Spółdzielni z mieszkańcami z tytułu zaliczek wniesionych na pokrycie kosztów zużycia wody i ścieków.

Podsumowując, oznacza to, że użytkownik lokalu zgodnie z powyższymi unormowaniami zostaje obciążony kosztami za:

- zużycie wody i odprowadzenie ścieków ustalone w oparciu o odczyt wodomierza indywidualnego zamontowanego w lokalu,

oraz

- „niedobór” – naliczony proporcjonalnie do zużytej wody i odprowadzonych ścieków według wskazań wodomierza indywidualnego.

Należy nadmienić, że różnice („niedobory”) pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w budynku, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych występują praktycznie zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID. W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach ± 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie. Niepokojące są natomiast odchylenia powyżej 10%.

Główną przyczyną powstawania różnicy wskazań wodomierzy m.in. jest pobór wody poniżej progu rozruchu wodomierza indywidualnego (np. cieknące spłuczki, kapiące krany, itp.). Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim przypadku mowa jest o wodzie pobranej i odnotowanej przez wodomierz główny na budynku, ale nie odnotowanej przez wodomierz indywidualny zamontowany w lokalu (stąd powstające różnice).

W celu ograniczenia niedoboru Spółdzielnia podejmuje szereg działań, z których wymienić należy przede wszystkim:

- przestrzeganie okresu legalizacyjnego wodomierzy, który wynosi 5 lat,

- montaż nowoczesnych wodomierzy (firmy ISTA Polska Sp. z o. o.) wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu, które są bardzo czułe i dokładne (klasa MI001), przewyższające klasę B wodomierzy wg starych oznaczeń metrologicznych, posiadają niski próg rozruchu, a poprzez nakładkę radiową pozwalają na jednoczesność odczytu wszystkich wodomierzy indywidualnych w budynku bez wchodzenia do poszczególnych lokali, wodomierze te pozwalają też na wykrycie przypadków manipulacji przy wodomierzu (rejestrują datę i okres oddziaływania magnesem neodymowym, uszkodzenia mechaniczne wodomierza lub nakładki),

- poddawanie jednoczesnej kontroli wizualnej i zdalnej nowo zamontowanych wodomierzy (Spółdzielnia przeprowadzała akcje mające na celu sprawdzenia prawidłowości działania wodomierzy, a także prawidłowości podłączenia urządzeń pobierających wodę, takich jak: pralki, zmywarki, spłuczki, itp ),

- dokonywanie odczytów wodomierzy głównych w budynku na dzień poprzedzający zmianę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków, a tym samym na dzień rozliczenia zużycia wody i ścieków z mieszkańcami zasobów Spółdzielni (w celu zapewnienia jednoczesności odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach oraz wodomierza głównego w budynku),

- analizowanie wskazań wodomierzy i w razie stwierdzenia niepokojących sygnałów monitowanie Wykonawcy, który dokonywał montażu wodomierzy,

a także oddawanie wodomierzy do ekspertyzy.

Uczulamy mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje wodomierze w lokalach i niezwłocznie zawiadamiali służby Spółdzielni o ewentualnych nieprawidłowościach. Należy kontrolować bieżące wskazania wodomierzy jak również stan wodomierza ze stanem wodomierza podanym w rocznym rozliczeniu.

Ponadto, przy wymianie wodomierzy prosimy o sprawdzenie stanu wodomierzy wraz z ich numerami i porównanie z danymi zawartymi w karcie wymiany .

Bardzo ważne jest też utrzymywanie w sprawności armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.

Niestety mimo podejmowania różnych działań i zamontowania nowocześniejszych wodomierzy niedobory są nadal zjawiskiem występującym i to nie tylko w naszych zasobach.

Niemniej zapewniamy, że działania związane z kontrolą i ograniczeniem tego stanu rzeczy są i będą na bieżąco wykonywane przez pracowników Spółdzielni.

Uczulamy również mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali podzielniki zamontowane na grzejnikach w lokalach i niezwłocznie zawiadamiali służby Spółdzielni o ewentualnych uszkodzeniach bądź też braku wskazań podzielnika (prawdopodobieństwo uszkodzenia baterii).

 

 

Sprawy administracyjne, różne

Mieszkanie zostało zalane przez sąsiada lub awarię instalacji - jak uzyskać odszkodowanie?

W przypadku zalania przez sąsiada zgłosić fakt do ubezpieczyciela lub dochodzić swoich praw do odszkodowania na drodze cywilno - prawnej.

Zgubiłeś, zniszczyłeś klucz do skrzynki na listy - jak uzyskać nowy klucz?

Za odpłatnością pod numerem 602 171 933 (Cyfral)

Masz propozycję inwestycji na osiedlu (np. postawienie stojaka na rowery, montaż ławki przy klatce itp.) - co powinieneś zrobić?

Bardzo nas cieszy każda inicjatywa mieszkańców osiedli sprawiająca, że przyjemniej się na nich mieszka. Każda propozycja jest przez nas rozpatrywana i w miarę możliwości realizowana.

Jeżeli chcesz, aby pod Twoim blokiem postawiono nowe ławki, stojak na rowery, dodano zabawki na placu zabaw lub masz inny pomysł - złóż taki wniosek do najbliższej administracji lub na sekretariat w siedzibie Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Belzackiej 66 (budynek "kwadrat"). Pamiętaj jednak, że bloki i osiedla są terenami wspólnymi - do wniosku koniecznie dołącz listę z podpisami mieszkańców popierających Twój pomysł.

Uciążliwy sąsiad nie daje spokoju - jakie są możliwości rozwiązania tego problemu?

Wykroczenie przeciwko obowiązującemu Regulaminowi Porządku Domowego zgłosić do Zarządcy.

Jak wygląda identyfikator pracownika Spółdzielni?

Jeżeli do Twoich drzwi zapuka osoba podająca się za pracownika spółdzieli, a nie byłeś wcześniej umówiony na taką wizytę, poproś o okazanie identyfikatora. Jeżel identyfikator nie posiada pieczęci Spółdzielni lub budzi Twoje podjerzenia, nie wpuszczaj takiej osoby do swojego mieszkania - to może być oszust. Aby potwierdzić tożsamość osoby, możesz zadzwonić do Spółdzielni i zapytać czy taka u nas pracuje oraz czy obecnie przebywa w terenie. Możesz również poprosić o wykonanie przez nas telefonu kontrolnego do osoby podającej się za naszego pracownika.

Każdy identyfikator ma zdjęcie po lewej stronie, a po prawej imię i nazwisko pracownika oraz zajmowane stanowisko. W widocznym miejscu znajduje się pieczątka Spółdzielni.

 

Sprawy windykacyjne, zadłużenia, pomoc

Masz problem z płatnościami za użytkowanie mieszkania?

Zgłoś się do siedziby Spółdzielni - pokój nr 15, a wspólnie rozwiążemy ten problem ! Jest wiele możliwości, z których możesz skorzystać. Ze swojej strony możemy zaproponować rozłożenie długu na raty lub odpracowanie jako sprzątacz posesji. Nie zapominaj, że istanieje wiele państwowych i prywatnych organizacji, które mogą pomóc.

Czy można odpracować swój dług względem Spółdzielni?

Tak, istnieje taka możliwość. Chętnych zapraszamy do siedziby Spółdzielni pokój nr 15 w celu rozmowy na temat formy w jakiej dług zostanie odpracowany.

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy

   Jedną z form pomocy państwa dla osób, którym nie wystarcza na podstawowe opłaty jest dodatek mieszkaniowy. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych  ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.


Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1. osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny,
2. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo  socjalny.
W przypadku pierwszej grupy osób, zgodnie z art.2.1. ustawy o dodatkach mieszkaniowych, z dodatku tego mogą skorzystać:
● najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych
● członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu,
● osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
● inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem(np. na skutek umowy użyczenia).

Druga grupa - to osoby bez tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, oczekujące na lokal zamienny lub socjalny, które również mogą skorzystać z dofinansowania.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:
● 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym ( jest to kwota 1.477,79zł – od 1.03.2014r.)
● 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym( jest to kwota 1055,56zł – od 1.03.2014r.)
Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego, należy dodać dochody brutto(czyli z podatkiem) wszystkich osób, które zamieszkują razem w tym gospodarstwie.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, zasiłków pielęgnacyjnych.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
● 45,50m2 – dla jednej osoby
● 52,00m2 – dla dwóch osób
● 58,50m2 – dla trzech osób
● 71,50m2 – dla czterech osób
● 84,50m2 – dla pięciu osób
● 91,00m2 – dla sześciu osób

Dodatkowo:

● jeśli w lokalu mieszka więcej niż sześć osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,
● jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku gdy niepełnosprawność  wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15m 2.

Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty, które należy przygotować to:

● wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – pobieramy i składamy:
dla osób mieszkających w Piotrkowie Tryb. - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 16a,
dla osób mieszkających w Sulejowie – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Targowa 20 w Sulejowie,
dla osób mieszkających w Moszczenicy – w Urzędzie Gminy w Moszczenicy ul. Kosowskiej 1,
● deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
● dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku np.
a) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
b) oświadczenie o dochodach osób zamieszkałych z wnioskodawcą – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty,
c) trzy ostatnie odcinki renty( emerytury) lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających zaświadczenie emerytalno – rentowe,
d) decyzja przyznająca świadczenia rodzinne lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne,
e) zaświadczenie o wysokości stypendium ( socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni.

Może być przeprowadzony wywiad środowiskowy!

Zaległości w opłatach za mieszkanie nie są przeszkodą do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Przyznaje się go na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego.
Wypłata dodatku zostanie wstrzymana, gdy:

osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatą świadczenia, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. Gdy długi zostaną spłacone w terminie, to otrzyma się dodatek za  okres, w którym wypłata była wstrzymana.


Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że:
1. występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych
2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

Termin załatwienia sprawy
Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.