Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
 
 

Piotrków Trybunalski, maj 2020r.

Szanowni Państwo

W celu przybliżenia Państwu zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o m² powierzchni użytkowej poniżej przedstawiamy podstawowe zagadnienia z tym związane.

1.  Czynniki wpływające na wysokość opłat ponoszonych za ogrzewanie lokalu.

Należy pamiętać, iż na samo rozliczenie (a więc na końcowy efekt finansowy każdego mieszkania) ma wpływ szereg czynników. Wśród nich są takie, które można przewidzieć jak np. rosnąca z roku na rok cena ciepła ustalana przez dostawcę, ale i takie których przewidzieć się nie da np. czynniki pogodowe, zachowanie innych mieszkańców związane z gospodarowaniem ciepłem w mieszkaniu itp. Zatem rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania to nic innego jak ustalenie udziału poszczególnych mieszkań w ogólnych kosztach zużycia ciepła w całym budynku. Stąd też jednym z najważniejszym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na koszt c.o. jest zachowanie każdego lokatora, jego poczucie komfortu cieplnego i pewna dyscyplina. Lokatorzy zbyt często sugerują się nastawami głowic termostatycznych i tym czy grzejnik jest ciepły czy nie, gdy tymczasem ważna jest po prostu faktyczna temperatura w pomieszczeniu. Ustawienie głowicy termostatycznej np. w pozycji 2 oznacza jedynie, że termostat będzie utrzymywał określoną temperaturę w pomieszczeniu, natomiast ilość ciepła emitowana przez grzejnik będzie się zmieniać w zależności od zapotrzebowania na ciepło, które zależne jest w głównej mierze od temperatur zewnętrznych. Dlatego warto zainstalować w mieszkaniu zwykły termometr i głowice termostatyczne regulować wg jego wskazań. Ważnym również jest  aby podczas naszej nieobecności nastawy głowic termostatów były niewielkie, a okna zamknięte.

 Zaliczki wnoszone na centralne ogrzewanie są ustalane indywidualnie dla każdej nieruchomości w oparciu o rzeczywiste koszty zużycia ciepła za poprzedni okres grzewczy. Stawki zaliczkowe na centralne ogrzewanie w odniesieniu do  m2 powierzchni użytkowej lokali są identyczne dla każdego mieszkania w danej nieruchomości. W związku z tym nie powinno się, a wręcz nie można porównywać salda rozliczenia z innymi lokalami, bez wcześniejszego porównania wysokości wniesionych zaliczek na poczet centralnego ogrzewania.

2.  Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem

W celu racjonalnego gospodarowania ciepłem w mieszkaniu należy przestrzegać kilku prostych zasad: - wokół głowicy termostatycznej musi być zachowany swobodny przepływ powietrza – zasłonięta głowica źle ocenia temperaturę w pomieszczeniu i niewłaściwie reguluje dopływ ciepła,

-  obudowanie lub osłonięcie grzejnika powoduje złe ogrzewanie pomieszczenia, a co za tym idzie większe zużycie ciepła,

-  nie można suszyć mokrych rzeczy na grzejnikach, które szybciej się schładzają, a zawór termostatyczny częściej się otwiera,

-  kiedy nikogo nie ma w domu lub w godzinach nocnych zaleca się przykręcanie zaworów poprzez ustawienie głowicy na niższą temperaturę,

-  wietrzenie mieszkania powinno odbywać się krótko ale intensywnie – w tym czasie należy zamknąć zawór aby gorące grzejniki nie ogrzewały zimnego powietrza, a otworzyć go po zamknięciu okna, - za grzejnikami można przykleić specjalną folię odbijającą ciepło – nie będziemy ogrzewać ściany, tylko pokój,

-  przed zimą należy uszczelnić okna, aby nie dopuszczać do utraty ciepła.

3. Grzejnikowe zawory termostatyczne .

Zasada działania zaworów  jest bardzo prosta - czujnik cieczowy lub gazowy znajdujący się w głowicy zaworu przy zmianie temperatury w pomieszczeniu zwiększa lub zmniejsza swoją objętość i powoduje zadziałanie trzpienia  zaworu termostatycznego, który przymyka się lub otwiera, powodując zmniejszenie lub zwiększenie przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik, a w konsekwencji obniżenie lub podwyższenie temperatury w danym pomieszczeniu.

UWAGA: w celu uniknięcia wysokich kosztów ponoszonych na ogrzewanie należy systematycznie w okresie grzewczym sprawdzać poprawność działania termostatycznych zaworów grzejnikowych. Wszelkie nieprawidłowości z tym związane należy niezwłocznie zgłaszać do Działu Gospodarki Cieplnej i GZM, w dni wolne od pracy do Firmy Wod-Kan-Gaz Artur Grzymski.

Wymogi prawne:

W regulacjach prawnych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania możemy znaleźć wytyczne do stosowania dotyczące grzejnikowych zaworów termostatycznych nazywanych regulatorami dopływu ciepła. Przepisy znajdują się w Dzienniku Ustaw nr 75 pozycja 690 z roku 2002 z późniejszymi zmianami.

 „Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze: Paragraf 134:

ustęp 4. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być wyposażone w regulatory dopływu ciepła…”.

ustęp 5. „W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła ….... , regulatory dopływu ciepła powinny działać automatycznie, w zależności od zmian

temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zamontowane…

ustęp 6. „Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej niż obliczeniowa, przy czym nie niższej niż 16º C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20º C i wyższej”.

Dlatego też od Państwa będzie zależało ile ciepła zostanie zużyte w danej nieruchomości.

 Jednocześnie informujemy, iż w sezonie 2020/2021 koszty zużycia energii cieplnej na potrzeby  centralnego ogrzewania będą rozliczane na m 2  powierzchni użytkowej lokalu .

Wysokość zaliczek nie ulegnie zmianie, chyba że MZGK Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. podwyższy opłaty za dostarczenie energii cielnej lub mocy. Podstawą do rozliczenia dostarczonej z MZGK energii cieplnej są ciepłomierze zamontowane w węzłach cieplnych danej nieruchomości.

Informujemy również, że na stronie internetowej PSM udostępniony jest nowy Regulamin rozliczania kosztów dostarczania ciepła do celów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w zasobach Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązujący od 01.06.2020 roku (dostępny po zalogowaniu do e-bok).

Zarząd                       

Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej