Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
Zarząd PSM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 66 ogłasza przetarg nieograniczony w formie składania pisemnych ofert na pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Piotrkowie Tryb. przy ulicy:
 
Piastowska 5/7– lokal o powierzchni użytkowej 17,56 m² ,
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 15zł/m²+23% VAT
lokal wyposażony jest w : instalacja elektryczna, wod.- kan.
 
Spółdzielnia posiada do zagospodarowania pomieszczenie po zlikwidowanej kotłowni osiedlowej przy budynku:
Poprzeczna 15 B -  o powierzchni użytkowej -  85 m2
Informacje o pomieszczeniu oraz możliwość obejrzenia - Administracja oś 35-Lecia Belzacka 66 tel 44 649 -78 - 52 wew. 24 i 40

Propozycje na piśmie prosimy składać w biurze Zarządu Belzacka 66 (sekretariat)

Bliższych informacji o lokalu oraz umowę najmu do wglądu można uzyskać w Administracji Centrum przy ul. Jagiellońskiej 7 tel. 44 647 – 61 - 22.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19.08.2019 r w siedzibie PSM ul. Belzacka 66 o godz. 12:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wys. 1.000 zł w terminie do dnia 16.08.2019r.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033.

Pisemną ofertę wraz z załączonym potwierdzeniem wpłaty wadium i zaświadczeniem o prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność w siedzibie  Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb., ul. Belzacka 66 (sekretariat) pokój 5 z dopiskiem „Przetarg na lokal użytkowy” lub „Przetarg dzierżawa terenu” do dnia 16.08.2019 r. godz. 14:00.


O wynikach przetargu Spółdzielnia pisemnie powiadomi oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
Wyłoniony Najemca będzie zobowiązany do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwukrotnego czynszu brutto.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni. Nie podpisanie w tym terminie umowy oraz brak wpłaty kaucji zabezpieczającej spowoduje przepadek wadium.

 
Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.