Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Budynki, w których mieszkamy trzeba ogrzewać, remontować, sprzątać ich wnętrza i otoczenie. Trzeba płacić podatki, opłacać faktury za wodę i energię elektryczną, regulować inne zobowiązania. Pieniądze na ten cel pochodzą z wpłat mieszkańców za opłaty eksploatacyjne. Jeśli wpłaty są opóźnione lub części ich nie ma w ogóle -Spółdzielnia ma trudności finansowe.
   Tak było w latach 2003-2004, kiedy to suma zadłużeń  zbliżała się do kwoty grożącej utratą możliwości regulowania przez Spółdzielnię opłat za energię cieplną, wodę i energię elektryczną, co spowodowałoby wstrzymanie dostaw tych mediów z oczywistymi konsekwencjami dla mieszkańców.
Aby historia się nie powtórzyła - Zarząd Spółdzielni - działając w interesie wszystkich mieszkających w zasobach Spółdzielni, a zwłaszcza tych wnoszących opłaty prawidłowo - wzmógł dochodzenie należności z tytułu opłat za użytkowanie mieszkań i lokali użytkowych.
   Zadania w tym zakresie wykonuje sekcja windykacji. Komórka ta realizuje swoje zadania przy wykorzystaniu legalnych metod stosując zasadę:
maksimum skuteczności - minimum dolegliwości.

   Windykacja należności prowadzona jest w trybie - kolejno- postępowania wewnątrz spółdzielczego, sądowego, komorniczego. A oto etapy windykacji, następujące po sobie w razie nieskuteczności poprzedniego:
1. Wysyłanie do mieszkańców, którzy nie dokonują opłat w terminie – informacji upominawczych, pism ponaglających, monitów i wezwań do zapłaty.
Poniesione koszty windykacji, które pokrywają dłużnicy:
informacje upominawcze 5,00 zł
pisma ponaglające 7,00 zł
monity 10,00 zł
wezwania do zapłaty 20,00 zł
wezwania przedsądowe ostateczne 135,00 zł
2. Przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z dłużnikami celem nakłonienia ich do uregulowania zobowiązań.
3. Pozbawienie dłużników dopływu ciepłej wody w przypadku zalegania z opłatami za dwa okresy płatnicze.
4. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wniesienia pozwu do Sądu przeciwko dłużnikowi oraz osobom wspólnie zamieszkującym w danym lokalu. Złożenie pozwu w Sądzie poprzedza się wysłaniem wezwania przedsądowego.
5. Wystąpienie do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.
6. Wnioskowanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni o pozbawienie członkostwa osób zadłużonych za okres większy niż 6 miesięcy.
7. Umieszczanie w gablotach informacji o zadłużeniu osób mieszkających w klatce schodowej danej nieruchomości.
8. W stosunku do osób uporczywie uchylających się od wnoszenia opłat występowanie z pozwem do Sądu:
- w przypadku mieszkań lokatorskich o eksmisję z mieszkania,
- w przypadku mieszkań własnościowych o egzekucję z ograniczonego prawa rzeczowego.
9. Spółdzielnia na bieżąco współpracuje z Urzędem Miasta i coraz częściej dłużnicy posiadający wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego otrzymują propozycję takiego lokalu – w 2016r. było to 5 propozycji.  
    Wymienione wyżej czynności dają efekty w postaci zarysowującego spadku sumy zadłużeń. Dodatkowo Zarząd Spółdzielni podjął współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A we Wrocławiu. Jest to kolejny sposób dyscyplinowania dłużników.
Osoby zadłużone, których dane znajdą się w Krajowym Rejestrze Długów mają ograniczone możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dłużnicy napotykają utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredytów, zakupów ratalnych), telekomunikacyjnych w zakresie zawarcia umów abonamentowych, multimedialnych (np. telewizja kablowa) i dostępu do Internetu.
    Inną formą nacisku na zadłużonych jest udzielanie zainteresowanym członkom PSM przez sekcję windykacji (pokój nr 15) informacji o zadłużeniu mieszkańców danej nieruchomości (§ 115.1 Statutu Spółdzielni).
    Kolejność działań windykacyjnych zachowana jest w stosunku do mieszkańców, którzy nie reagują na monity, wezwania i wizyty pracowników Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
    Jeśli mieszkaniec Spółdzielni znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i zwróci się do Zarządu PSM ze swoimi problemami, może liczyć na zrozumienie i pomoc.
    Przeprowadzane są rozmowy z dłużnikami, proponowane i udzielane są raty na spłatę zadłużenia.
    Rodziny o niskich dochodach kierowane są do:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 16a w Piotrkowie
Tryb,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Targowa 20 w Sulejowie,
- Urzędu Gminy w Moszczenicy ul. Kosowska 1
    w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego.
    Jest możliwość odpracowania zaległości w Spółdzielni. Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Belzackiej 66 pokój nr 15 lub 2.

Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów