Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 

 

Budynki, w których mieszkamy trzeba ogrzewać, remontować, sprzątać ich wnętrza i otoczenie. Trzeba płacić podatki, opłacać faktury za wodę i energię elektryczną, regulować inne zobowiązania. Pieniądze na ten cel pochodzą z wpłat mieszkańców za opłaty eksploatacyjne. Jeśli wpłaty są opóźnione lub części ich nie ma w ogóle -Spółdzielnia ma trudności finansowe.

 Tak było w latach 2003-2004, kiedy to suma zadłużeń  zbliżała się do kwoty grożącej utratą możliwości regulowania przez Spółdzielnię opłat za energię cieplną, wodę i energię elektryczną, co spowodowałoby wstrzymanie dostaw tych mediów z oczywistymi konsekwencjami dla mieszkańców.

Aby historia się nie powtórzyła - Zarząd Spółdzielni - działając w interesie wszystkich mieszkających w zasobach Spółdzielni, a zwłaszcza tych wnoszących opłaty prawidłowo - wzmógł dochodzenie należności z tytułu opłat za użytkowanie mieszkań i lokali użytkowych.

 Zadania w tym zakresie wykonuje sekcja windykacji . Komórka ta realizuje swoje zadania przy wykorzystaniu legalnych metod stosując zasadę :

maksimum skuteczności - minimum dolegliwości .

Windykacja należności prowadzona jest w trybie - kolejno- postępowania wewnątrz spółdzielczego, sądowego, komorniczego. A oto etapy windykacji, następujące po sobie w razie nieskuteczności poprzedniego :

 1. Wysyłanie do mieszkańców, którzy nie dokonują opłat w terminie – informacji upominawczych,  wezwań do zapłaty oraz wezwań przedsądowych ,
  Poniesione koszty windykacji , które pokrywają dłużnicy :
  –         informacje upominawcze :     5,00 zł
  –         wezwania do zapłaty        :   20,00 zł
  –         wezwania przedsądowe    : 135,00 zł
 2. Przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z dłużnikami celem nakłonienia ich do uregulowania zobowiązań ,
 3. Umieszczanie osób zalegających z opłatami powyżej 3-cy w Krajowym Rejestrze Długów ,
 4. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wniesienia pozwu do Sądu przeciwko dłużnikowi oraz osobom wspólnie zamieszkującym w danym lokalu. Złożenie pozwu w Sądzie poprzedza się wysłaniem wezwania przedsądowego ,
 5. Występowanie do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji ,
 6. Umieszczanie w gablotach informacji o zadłużeniu osób mieszkających w klatce schodowej danej nieruchomości ,
 7. Jeżeli dłużnik posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a egzekucja roszczeń pieniężnych prowadzonych przez Komornika okaże się bezskuteczna, wówczas Zarząd Spółdzielni w trybie procesu sądowego żąda orzeczenia przez Sąd wygaśnięcia   spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w stosunku do dłużnika i jego małżonka ,
 8. W przypadku nie wyegzekwowania należności od właścicieli lub osób  posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeprowadzana jest egzekucja z lokalu lub z       własnościowego prawa do lokalu .

            Kolejność działań windykacyjnych zachowana jest w stosunku do mieszkańców, którzy nie reagują na monity , wezwania , telefony pracowników Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej .
Jeśli mieszkaniec Spółdzielni znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i zwróci się do Zarządu PSM ze swoimi problemami, może liczyć na zrozumienie i pomoc.
Przeprowadzane są rozmowy z dłużnikami, proponowane i udzielane są raty na spłatę zadłużenia .

Rodziny o niskich dochodach kierowane są do :

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 w Piotrkowie Tryb ,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Targowa 20 w Sulejowie ,
- Urzędu Gminy w Moszczenicy ul. Kosowska 1

            w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego.


krd