Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Za początek obecnej Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy przyjąć dzień 15 stycznia 1958 roku, w którym założycielskie zgromadzenie członków (15 osób) uchwaliło statut Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "INTRO-BLOK" przy Spółdzielni Pracy "Introligator" w Piotrkowie Trybunalskim. Spółdziel­nia pod tą nazwą została zarejestrowana przez Sąd Powiatowy 14 lutego 1958 roku.

Natomiast w marcu 1958 roku miała miejsce sądowa rejestracja innej powstałej w Piotrkowie Tryb. spółdzielni pod nazwą Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Przez okres 6 lat obie spółdzielnie realizowały budownictwo mieszkaniowe równo­legle. Decyzją walnych zgromadzeń dokonano połączenia i zarejestrowano w Są­dzie Piotrkowską Spółdzielnię Mieszkaniową "INTROBLOK". W pażdzierniku 1972 roku zmieniono nazwę na Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Pierwsze działania były skromne, ale rozpoczęte zostało dzieło, które zaowo­cowało rozwojem budownictwa w mieście. Do końca 2003 roku wybudowano 108 budynków mieszkalnych, 2 osiedla domków jednorodzinnych, 5 pawilonów handlowo-usługowych, 571 garaży i zespół budynków stanowiących bazę budowlano-remontową Spółdzielni. Zasoby Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozmieszczone są w ca­łym mieście, ale nie tylko. Domy wybudowano także w Moszczenicy i Sulejowie. W 1981 roku 18 budynków o 840 mieszkaniach wraz z terenem zbyto na rzecz zarejestrowanej nowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego.


Obecnie Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 6765 mieszkań, w któ­rych zamieszkuje 7129 członków, co wraz z rodzinami stanowi blisko trzecią część mieszkańców miasta. W naszych zasobach zamieszkuje już drugie, a nawet trze­cie pokolenie po pierwszych lokatorach bloków. Stawia to przed nami nowe wyzwania. Użytkownicy mieszkań chcą zamieszkiwać w coraz lep­szych warunkach, pragną zaspokajania coraz wyższych po­trzeb. Dlatego też Spółdzielnia musi prowadzić taką gospo­darkę, aby przynosiła korzyści wszystkim mieszkańcom. Siłą Spółdzielni są jej członkowie, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków i regulują systematycznie opłaty wynika­jące ze statutu. W zamian winni otrzymać właściwą obsługę i mieć wpływ na poczynania Spółdzielni. Piotrkowska Spół­dzielnia Mieszkaniowa pracuje przy otwartej kurtynie. Przyj­muje wnioski i postulaty członków, a jednocześnie informuje ich o wszystkich podjętych działaniach za pośrednictwem wydawanego kwartalnie od 1995 roku Informatora o waż­niejszych wydarzeniach organizacyjno-gospodarczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków Spółdzielnia re­alizuje, w ramach posiadanych środków, procesy inwestycyjne w zakresie budowy, remontów i modernizacji obiektów budowla­nych oraz infrastruktury zewnętrznej. Spółdzielnia realizuje (wg zapotrzebowania) budownictwo mieszkaniowe wraz z częścią usługową w ramach opracowanych koncepcji zagospodarowania osiedli mieszkaniowych. Obecnie realizowana jest budowa gara­ży na potrzeby mieszkańców, pergoli na osiedlach z przeznacze­niem na pojemniki służące do segregacji odpadów stałych, prze­prowadzana jest modernizacja miejsc postojowych dla samocho­dów, w tym również dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

W zakresie utrzymania budynków w odpowiednim stanie tech­nicznym prowadzone są systematyczne przeglądy w myśI zasady, że wcześniejsze wykrycie usterek i ich naprawa jest mniej kosztowne od usuwania rozległych awarii. Przykładając dużą wagę do podnoszenia aktywności i spraw­ności fizycznej młodzieży Spółdzielnia buduje na osiedlach mieszkaniowych boiska do gier zespołowych. W ramach za­gospodarowania terenów modernizowane są i planowane do realizacji place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dla osób starszych.

Przy Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa Klub Kul­tury "Jaskółczyn", który zaspokaja potrzeby kulturalno-oświa­towe mieszkańców osiedli. Placówka prowadzi zajęcia tanecz­ne, teatralne, muzyczne, modelarskie i sportowe, dzięki cze­mu dzieci młodzież i dorośli mogą aktywnie spędzać czas wolny i rozwijać swoje artystyczne zainteresowania. Archiwalna strona z opisem Klubu  Archiwalna strona aktualności Klubu