Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
 

Piotrków Tryb., dnia 28.06.2024 r.

 
 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mając na uwadze treść § 1292 ust. 3  w związku z  § 127 ust. 2 Statutu Spółdzielni informuje, iż Kolegium Walnego Zgromadzenia Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyte dnia 27.06.2024 r. w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło podjęcie uchwał w sprawach:

 

1)przyjęcia protokołu z WZ odbytego w częściach w 2023 r. 

 2)uchwalenia Regulaminu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej 

 3)uchwalenia Regulaminu Komisji Statutowej 

 4)uchwalenia Regulaminu Kolegium 

 5)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2023 rok 

 6)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok 

 7)rozliczenia nadwyżki bilansowej – zysku za 2023 rok 

 8)udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Michałowi Bortkiewiczowi za 2023 rok 

 9)udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Rasiowi za 2023 rok 

 10) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok 

 11)zatwierdzenia założeń organizacyjno - finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku usytuowanego przy ul. Jagiellońska 7 (pozostała działalność usługowa) w Piotrkowie Tryb. 

 12)zatwierdzenia założeń organizacyjno - finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku usytuowanego przy ul. Dmowskiego 37 (pozostała działalność usługowa) w Piotrkowie Tryb. 

 13)zatwierdzenia założeń organizacyjno - finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku usytuowanego przy ul. Leonarda 13/17 (pozostała działalność usługowa) w Piotrkowie Tryb. 

 14)zatwierdzenia założeń organizacyjno - finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy parkingu przy ulicy Dmowskiego (dz. nr ewid. 5/61 obręb 30) w Piotrkowie Tryb. 

 15)zatwierdzenia założeń organizacyjno - finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy parkingu (dz. nr ewid. 5/105, 5/104 i 5/106 obręb 30) przy budynku Gałczyńskiego 7 bl.4 w Piotrkowie Tryb. 

 16)zatwierdzenia założeń organizacyjno - finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy parkingu (dz. nr ewid. 304/27 i 304/24, 304/17 obręb 22) oraz szlabanów parkingowych (dz. nr ewid. 304/26 i 304/14 obręb 22) przy budynku Sienkiewicza 24 w Piotrkowie Tryb. 

 17)zmian statutu Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

Nie udzielono absolutorium Członkowi Zarządu – Jackowi Sokalskiemu za 2023 rok.

 

W wyniku głosowania nad uchwałami w sprawie odwołań Członków Rady Nadzorczej, żaden z jej członków nie został odwołany.

 
 
 
 
 
 
 

 

Piotrków Tryb. dn. 21.05.2024 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie § 126 ust.1 i § 127 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni zawiadamia, iż zwołuje Walne Zgromadzenie z podziałem na n/w części:

1. Osiedla: Centrum - Jagiellońska i Wyzwolenia na dzień 17.06.2024 r. w auli Akademii Piotrkowskiej przy ul. Słowackiego 114/118 w Piotrkowie Tryb.,
2. Osiedla: 35 - lecia, Poprzeczna, Narutowicza Południe i Wysoka - Łódzka na dzień 18.06.2024 r. w auli Akademii Piotrkowskiej przy ul. Słowackiego 114/118 w Piotrkowie Tryb.,
3. Moszczenica na dzień 19.06.2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy przy ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2,
4. Sulejów na dzień 20.06.2024 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie przy ul. Koneckiej 45.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, iż Walne Zgromadzenie każdej części rozpocznie się o godz. 16ºº z n/w porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, odczytanie listy pełnomocnictw i wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.

 3. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w 2023 r.

 5. Uchwalenie Regulaminów: a) Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej, b) Kolegium.

 6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

 7. Sprawozdanie Zarządu PSM z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2023 r.

 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.

 9. Informacja o przeprowadzonej lustracji w 2023 roku.

 10. Dyskusja.

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2023 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,

c) rozliczenia nadwyżki bilansowej - zysku za 2023 rok,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 rok,

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,

f) zatwierdzenia założeń organizacyjno - finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków usytuowanych w Piotrkowie Trybunalskim (pozostała działalność usługowa) przy ulicach:

- Jagiellońska 7,

- Dmowskiego 37,

- Leonarda 13/17.

g) zatwierdzenia założeń organizacyjno - finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy parkingów w Piotrkowie Trybunalskim przy:

- ul. Dmowskiego (dz. nr ewid. 5/61 obręb 30),

- budynku Gałczyńskiego 7 bl.4 (dz. nr ewid. 5/105, 5/104 i 5/106 obręb 30),

- budynku Sienkiewicza 24 (dz. nr ewid. 304/27 i 304/24, 304/17 obręb 22) oraz szlabanów parkingowych (dz. nr ewid. 304/26 i 304/14 obręb 22).

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

 2. Zamknięcie obrad.

 

Pierwsza część Walnego Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17.06.2024 r.

 

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie mają prawo złożyć na piśmie w sekretariacie PSM do dnia 31.05.2024 r. do godz. 1300.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w sekretariacie pok. nr 5 w godz. 8ºº- 14ºº przy ul. Belzackiej 66 od dnia 03.06.2024 r. w celu umożliwienia Członkom zapoznanie się z tymi dokumentami.

Informujemy, iż listy obecności członków na Walnym Zgromadzeniu zostaną udostępnione do podpisu o godz. 1530.

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.