Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

 
 
 

Przyczyny różnic wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi w lokalach a wodomierzem głównym w budynku

 

 

Obowiązek rozliczenia kosztów dostarczonej do budynku wody i odprowadzanych ścieków nakłada na właściciela oraz zarządcę budynku wielolokalowego ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. 2017 poz. 328, z późn. zmianami). Ustawa ta wprowadza jednocześnie rygor, aby suma obciążeń za wodę i ścieki nie była wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjnego (art. 26 ustawy). Oznacza to, że należnością za wodę i ścieki według faktur Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb. dla danego budynku w swoich zasobach Spółdzielnia musi obciążyć użytkowników lokali znajdujących się w tym budynku. Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków regulowane są przez mieszkańców na podstawie wskazań wodomierza indywidualnego zamontowanego w lokalu, zaś przez Spółdzielnię zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu wody do budynku – według cen ujętych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Koszt wody i ścieków wynikający z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych (tzw. „niedobór”) pokrywany jest w myśl obowiązującego w Spółdzielni Regulamin zasad rozliczania wody i odprowadzania ścieków oraz montażu i użytkowania wodomierzy zainstalowanych w lokalach Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez użytkowników wszystkich lokali w danym budynku proporcjonalnie do zużycia wskazanego przez wodomierze indywidualne. Do dokonania wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi, a wodomierzem głównym upoważnia Spółdzielnię wspomniana wyżej ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 26 ust. 3 ustawy). Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża się osobę korzystającą z lokalu w tym budynku. Różnice te są widoczne w rozliczeniach Spółdzielni z mieszkańcami z tytułu zaliczek wniesionych na pokrycie kosztów zużycia wody i ścieków.

Podsumowując, oznacza to, że użytkownik lokalu zgodnie z powyższymi unormowaniami zostaje obciążony kosztami za:

- zużycie wody i odprowadzenie ścieków ustalone w oparciu o odczyt wodomierza indywidualnego zamontowanego w lokalu,

oraz

- „niedobór” – naliczony proporcjonalnie do zużytej wody i odprowadzonych ścieków według wskazań wodomierza indywidualnego.

Należy nadmienić, że różnice („niedobory”) pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w budynku, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych występują praktycznie zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID. W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach ± 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie. Niepokojące są natomiast odchylenia powyżej 10%.

Główną przyczyną powstawania różnicy wskazań wodomierzy m.in. jest pobór wody poniżej progu rozruchu wodomierza indywidualnego (np. cieknące spłuczki, kapiące krany, itp.). Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim przypadku mowa jest o wodzie pobranej i odnotowanej przez wodomierz główny na budynku, ale nie odnotowanej przez wodomierz indywidualny zamontowany w lokalu (stąd powstające różnice).

W celu ograniczenia niedoboru Spółdzielnia podejmuje szereg działań, z których wymienić należy przede wszystkim:

- przestrzeganie okresu legalizacyjnego wodomierzy, który wynosi 5 lat,

- montaż nowoczesnych wodomierzy (firmy ISTA Polska Sp. z o. o.) wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu, które są bardzo czułe i dokładne (klasa MI001), przewyższające klasę B wodomierzy wg starych oznaczeń metrologicznych, posiadają niski próg rozruchu, a poprzez nakładkę radiową pozwalają na jednoczesność odczytu wszystkich wodomierzy indywidualnych w budynku bez wchodzenia do poszczególnych lokali, wodomierze te pozwalają też na wykrycie przypadków manipulacji przy wodomierzu (rejestrują datę i okres oddziaływania magnesem neodymowym, uszkodzenia mechaniczne wodomierza lub nakładki),

- poddawanie jednoczesnej kontroli wizualnej i zdalnej nowo zamontowanych wodomierzy (Spółdzielnia przeprowadzała akcje mające na celu sprawdzenia prawidłowości działania wodomierzy, a także prawidłowości podłączenia urządzeń pobierających wodę, takich jak: pralki, zmywarki, spłuczki, itp ),

- dokonywanie odczytów wodomierzy głównych w budynku na dzień poprzedzający zmianę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków, a tym samym na dzień rozliczenia zużycia wody i ścieków z mieszkańcami zasobów Spółdzielni (w celu zapewnienia jednoczesności odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach oraz wodomierza głównego w budynku),

- analizowanie wskazań wodomierzy i w razie stwierdzenia niepokojących sygnałów monitowanie Wykonawcy, który dokonywał montażu wodomierzy,

a także oddawanie wodomierzy do ekspertyzy.

Uczulamy mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje wodomierze w lokalach i niezwłocznie zawiadamiali służby Spółdzielni o ewentualnych nieprawidłowościach. Należy kontrolować bieżące wskazania wodomierzy jak również stan wodomierza ze stanem wodomierza podanym w rocznym rozliczeniu.

Ponadto, przy wymianie wodomierzy prosimy o sprawdzenie stanu wodomierzy wraz z ich numerami i porównanie z danymi zawartymi w karcie wymiany .

Bardzo ważne jest też utrzymywanie w sprawności armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.

Niestety mimo podejmowania różnych działań i zamontowania nowocześniejszych wodomierzy niedobory są nadal zjawiskiem występującym i to nie tylko w naszych zasobach.

Niemniej zapewniamy, że działania związane z kontrolą i ograniczeniem tego stanu rzeczy są i będą na bieżąco wykonywane przez pracowników Spółdzielni.

Uczulamy również mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali podzielniki zamontowane na grzejnikach w lokalach i niezwłocznie zawiadamiali służby Spółdzielni o ewentualnych uszkodzeniach bądź też braku wskazań podzielnika (prawdopodobieństwo uszkodzenia baterii).