Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Kolegium Walnego Zgromadzenia 2020

 
 
 

Piotrków Tryb., dnia 22.09.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

            Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mając na uwadze treść § 1292 ust. 3 w związku z § 127 ust. 2 Statutu Spółdzielni informuje, iż Kolegium Walnego Zgromadzenia Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyte dnia 21.09.2020 r. w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia porządku obrad,
 2. przyjęcia protokołu z WZ odbytego w częściach w maju 2019 r.,
 3. uchwalenia Regulaminu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
 4. uchwalenia Regulaminu Komisji Statutowej,
 5. uchwalenia Regulaminu Kolegium,
 6. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 r.,
 7. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
 8. rozliczenia nadwyżki bilansowej – zysku netto za 2019 r.,
 9. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni p. Markowi Potrzebowskiemu,
 10. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni p. Jolancie Patryarcha,
 11. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. oraz za okres od 01.01.2020 r. do 10.08.2020 r.,
 12. zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Moszczenicy przy ul. Spacerowej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 872/1 o pow. 2,1253 ha,
 13. zatwierdzenia założeń organizacyjno- finansowych zamierzenia inwestycyjnego w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Słowackiego 98 bl. 2b w Piotrkowie Trybunalskim,
 14. sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 14 WZ PSM w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości gruntowych zabudowanych zespołami garażowymi położonymi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krasickiego 12/14 na rzecz użytkowników garaży.