Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

Ogłoszenie po Walnym Zgromadzeniu

 
 
 
 
Piotrków Trybunalski, dnia 12.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mąjąc na uwadze treść § 129 2 ust. 3 w związku z §127 ust. 2 Statutu Spółdzielni informuje, iż Kolegium Walnego Zgromadzenia Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyte dnia 10.10.2022 r. w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, na podstawie protokołów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia porządku obrad
 2. przyjęcia protokołu z WZ odbytego w częściach w 2020 r.
 3. uchwalenia Regulaminu Komisji Mandatowo — Skrutacyjnej
 4. uchwalenia Regulaminu Kolegium
 5. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2020 rok.
 6. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2021 rok.
 7. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 8. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 9. rozliczenia nadwyżki bilansowej — zysku za 2020 rok.
 10. rozliczenia nadwyżki bilansowej — zysku za 2021 rok.
 11. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu — Markowi Potrzebowskiemu za 2020 rok.
 12. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu — Jolancie Patryarcha za 2020 rok.
 13. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu — Markowi Potrzebowskiemu za 2021 rok.
 14. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu — Jolancie Patryarcha za 2021 rok.
 15. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Bortkiewiczowi za 2021 rok.
 16. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 0].09.2020 roku do 07.09.2022 roku.
 17. przyjęcie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych
 18. wyrażenie zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 5/116 w obrębie 30 0 powierzchni ca 0,0058 ha położonej w Piotrkowic Trybunalskim, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lódź — Teren,
 19. uchylenie uchwały Walnego Zgrom'adzenia Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim nr 15 dnia 25.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie w kosztach i ustaleniach odpłatności związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię
 20. zatwierdzenie wyników głosowania na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 — 2025