Największa spółdzielnia w Piotrkowie

OBSŁUGUJEMY NIERUCHOMOŚCI NA NAJWIĘKSZYM OBSZARZE MIASTA
JAK RÓWNIEŻ BUDYNKI W SULEJOWIE I MOSZCZENICY

Modernizujemy przestrzeń

STALE WYKONUJEMY TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW, DOPOSAŻAMY PLACE ZABAW
REALIZUJEMY INNE PRACE NA WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

Dbamy o mieszkańców

 

ZASPOKAJAMY POTRZEBY MIESZKANIOWE PONAD 12 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

WALNE ZGROMADZENIE 2022

 
 
 

 

O G Ł O S Z E N I E

      

 

      Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie § 126 ust.1 i § 127 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni zawiadamia, iż zwołuje Walne Zgromadzenie z podziałem na n/w części:

 1. Moszczenica na dzień 26.09.2022 r. w Gimnazjum w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 13,
 2. Sulejów na dzień 27.09.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie przy ul. Koneckiej 45,
 3. Osiedla Osiedle 35 -lecia, Poprzeczna, Narutowicza Południe i Wysoka - Łódzka na dzień 28.09.2022 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66,
 4. Osiedla Centrum - Jagiellońska i Wyzwolenia na dzień 29.09.2022 r. w KK „Jaskółczyn” przy ul. Belzackiej 66.

 

            Zarząd Spółdzielni informuje, iż Walne Zgromadzenie każdej części rozpocznie się o godz. 16ºº z n/w porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w 2020 r.
 5. Uchwalenie Regulaminów: a) Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, b) Kolegium.
 6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu PSM z działalności Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za 2020 i za 2021 r.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.09.2020 roku do 07.09.2022 roku.
 9. Informacja o przeprowadzonej  lustracji w 2020 roku.
 10. Prezentacja kandydatów oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2020 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PSM za 2021 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,

e) rozliczenia nadwyżki bilansowej - zysku za 2020 rok,

f) rozliczenia nadwyżki bilansowej - zysku za 2021 rok,

g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020 rok,

h) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2021 rok

i) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.09.2020 roku do 07.09.2022 roku,

k) przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych

l) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 5/116 w obrębie 30 o powierzchni ca 0,0058 ha położonej w Piotrkowie Trybunalskim, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren,

ł) uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim nr 15  dnia 25.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie w kosztach i ustaleniach odpłatności związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Pierwsza część Walnego Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26.09.2022 r.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie mają prawo złożyć na piśmie w sekretariacie PSM do dnia 11.09.2022 r. do godz. 1400.

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w Administracji  ul. Belzacka 66 od dnia12.09.2022 r. w celu umożliwienia Członkom zapoznania się z tymi dokumentami.

Informujemy, iż listy obecności członków na Walnym Zgromadzeniu zostaną udostępnione do podpisu o godz. 1530.

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.